Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

NGHỊ QUYẾT

Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước;
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tố chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng ố năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cử Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố cần Thơ;

Căn cứ Quyết định sổ 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

NQ 07 chính sách hỗ trợ cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

 

 

Tin xem nhiều

Kết nối

1,573Thành viênThích
0Người theo dõiĐăng Ký